home     oferta       uprawnienia     referencje    kontakt

   
         
     

W ramach umowy o badanie sprawozdania finansowego zapewnia się:
      możliwość uzyskania nieodpłatnych konsultacji i wyjaśnień w zakresie dotyczącym:
          
-ewidencji księgowej operacji gospodarczych,
           -tworzenia i ewidencjonowania rezerw,
           -rozliczeń z budżetem z tytułu podatków
Zapewniam o gotowości do uwzględnienia wszelkich sugestii dotyczących zakresu prac związanych z badaniem oraz organizacji i harmonogramu ich realizacji.

Tryb zawarcia umowy:
Umowa o badanie sprawozdania finansowego zostanie podpisana po przyjęciu oferty i uzgodnieniu warunków prac.
Warunkiem koniecznym do podpisania umowy jest wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w trybie art. 66 ust.3 ustawy o rachunkowości.
W spółkach akcyjnych i z o.o. obowiązek ten należy do organu uprawnionego do zatwierdzania sprawozdań finansowych tj. Zgromadzenie Wspólników lub Rada Nadzorcza, a w spółkach osobowych i firmach prywatnych do ich właścicieli.
Badanie przeprowadzone z naruszeniem tego przepisu jest nie ważne z mocy prawa.
Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych jest określony w art. 64 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. Dz. U. Nr 121-94 z późniejszymi zmianami.
Harmonogram prac zostanie ustalony z głównym księgowym po podpisaniu umowy.
 

Prezentacja wyników badania:
Prace zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi badania sprawozdań finansowych:
      - Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowo?ci (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pó?niejszymi zmianami),
      - Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie z 07.05.2009r. (Dz. U. z 2009 Nr 77, poz. 649
         z późniejszymi zmianami),
      - Normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych     
        Rewidentów.

W wyniku przeprowadzonego badania jednostka otrzyma następującego dokumenty:
      � opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego, zawierający prezentację wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, ocenę rachunkowo?ci i systemu kontroli wewnętrznej oraz analizę sytuacji finansowej jednostki badanej.